Dạo chơi cõi Ta Bà

Vô cùng mấy cõi tịch liêu

thinh không vẳng tiếng chuông chùa ngân nga

av_rungthu

Biển khổ mênh mông sóng ngập trời

khách trần chèo một chiếc thuyền chơi

thuyền ai ngược gió ai xuôi gió

Ngẫm lại trong cùng bể khổ thôi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: