Archive for July, 2015

Dạo chơi cõi Ta Bà

Vô cùng mấy cõi tịch liêu

thinh không vẳng tiếng chuông chùa ngân nga

av_rungthu

Biển khổ mênh mông sóng ngập trời

khách trần chèo một chiếc thuyền chơi

thuyền ai ngược gió ai xuôi gió

Ngẫm lại trong cùng bể khổ thôi

Leave a comment »