Archive for July, 2015

Dạo chơi cõi Ta Bà

Vô cùng mấy cõi tịch liêu

thinh không vẳng tiếng chuông chùa ngân nga

av_rungthu

Biển khổ mênh mông sóng ngập trời

khách trần chèo một chiếc thuyền chơi

thuyền ai ngược gió ai xuôi gió

Ngẫm lại trong cùng bể khổ thôi

Advertisements

Leave a comment »