Học Phật (4)

Dạo này lên chùa tu học liên miên , cái chính vẫn là mình thích lên chùa lang thang khắp các chùa và đặc biệt hơn nữa lên chùa ăn cơm chay rất ngon .pháp cú

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: