Archive for March, 2013

Tĩnh Lặng

Thở vào tâm tĩnh lặng,

Thở ra miệng mỉm cười

An trú trong hiện tại

Giây  phút đẹp tuyệt vời

552326_402692613138011_1092763536_n

Advertisements

Leave a comment »

Học Phật (1)

Giải Đáp Hình Tượng Phât (Nam Tông _ Bắc Tông)
Hỏi: Cùng tu theo đạo Phật, nhưng không hiểu sao giữa Phật giáo Nam Tông và Phật giáo Bắc Tông lại thờ phụng Phật khác nhau ở trong các chùa. Bên Nam Tông thì chỉ thờ duy nhứt một tượng Phật Thích Ca và các vị A la hán, giống người Ấn Độ. Ngược lại, Phật giáo Bắc Tông, ngoài việc thờ đấng Trung Tôn đức Phật Thích Ca Mâu Ni ra, còn thờ nhiều tượng Phật và Bồ tát khác nữa. Riêng hình tượng Phật Thích Ca, thì quốc gia nào tạc tượng thờ giống người quốc gia đó. Xin hỏi: Tại sao có sự khác biệt như vậy?

Đáp: Sở dĩ có sự thờ phụng khác biệt đó, là do quan niệm về việc thờ phụng Phật của hai hệ phái khác nhau. Theo quan niệm của Phật giáo Nam Tông, tức Phật giáo Nguyên Thủy, họ cho rằng, đức Phật Thích Ca Mâu Ni là một con người bình thường như bao nhiêu con người bình thường khác. Ngài cũng có những nhu cầu cho đời sống: ăn, mặc, ở v.v… và cũng chịu chung một định luật vô thường chi phối, phải trải qua những nỗi thống khổ của kiếp nhơn sinh là sanh, già, bịnh, chết. Tuy nhiên, Ngài chỉ khác hơn người thường là ở chỗ, Ngài đã hoàn toàn giác ngộ, do sau khi xuất gia nỗ lực tu hành mà thành đạt được đạo quả.

Ngược lại, chúng sanh vì còn mê, nên tạo nghiệp thọ khổ trong vòng sanh tử luân hồi. Phật đã thoát hẳn sanh tử  luân hồi. Khác nhau ở điểm căn bản giữa mê và ngộ đó thôi.

26356_340880729364060_980295876_n

Theo Nam Tông, thì ngoài đức Phật Thích Ca ra, không có một vị Phật nào khác. Do đó, họ chỉ tôn thờ một hình tượng Phật Thích Ca và tạc hình tượng giống như người Ấn Độ, bởi lẽ, Phật là người Ấn Độ đi tu thành Phật. Đó là một quan niệm dứt khoát thực tiễn của hệ phái Phật giáo Nguyên Thủy, xuất phát từ  bốn bộ  kinh Nikaya.

Ngược lại, Phật giáo Bắc Tông (tức Phật giáo Phát triển hay Đại thừa), thì quan niệm có khác. Theo Bắc Tông, thì đức Phật Thích Ca khác hơn người thường. Cái thân của Phật, đó chỉ là cái ứng thân hay hóa thân thị hiện mà thôi. Vì muốn độ chúng sanh, nhứt là loài người, nên đức Phật mới thị hiện ở nơi loài người để tiện bề giáo hóa họ. Kỳ thật, thì đức Phật đã thành Phật từ vô lượng kiếp rồi. Vì Bắc Tông quan niệm rằng, mỗi chúng sanh đều có Phật tánh hay pháp thân, mà pháp thân thì lặng lẽ, không sanh, không diệt, trùm khắp cả pháp giới. Bởi thế, nên không nơi nào, xứ nào mà chẳng có Phật. Cái thân Phật thị hiện người Ấn Độ, chỉ là trong một giai đoạn tạm thời trong muôn triệu giai đoạn, một hóa thân trong muôn triệu hóa thân.

Qua đó, thì đức Phật Thích Ca không hẳn là người Ấn Độ mà là người của tất cả chúng sanh. Vì tùy duyên ứng hiện hay hữu cảm tất ứng, nên người nước nào tưởng nhớ Phật, thì Phật hiện người nước đó để giáo hóa. Những vị Phật khác cũng thế, các Ngài hỗ tương để hóa độ chúng sanh và đồng thời giới thiệu công hạnh cho nhau.

Như  đức Phật Thích Ca giới thiệu nhân địa và công hạnh của đức Phật A Di Đà ở  cõi Tây phương Cực lạc, cho chúng sanh cõi nầy được biết, để niệm danh hiệu Ngài mà cầu sanh về cõi đó. Đến chư  Bồ tát cũng thế, các Ngài thị hiện khắp các cõi. Bất cứ nơi nào có chúng sanh đau khổ, khẩn cầu cứu độ, thì các Ngài thị hiện để cứu khổ. Đó là bản hoài của các vị Bồ tát, dù ở cõi Ta bà nầy hay ở những quốc độ khác, như  Bồ tát Quán Thế Âm chẳng hạn.

Đồng thời, các vị Bồ tát cũng trợ lực cùng với chư Phật để độ sanh, mỗi vị đều có những công hạnh thù thắng đặc biệt. Bởi do quan niệm như thế, nên chúng ta thấy các nước Phật giáo theo hệ phái phát triển (Đại thừa), mỗi quốc gia đều tạc hoặc tô vẽ hay đúc hình tượng Phật Thích Ca, đều có những nét giống người của họ; vì như  thế mới thực sự  là Phật giáo của họ, vì mỗi người đều có ông Phật của riêng mình. Và như  thế, mới thực sự  thân thiết gần gũi, dễ cảm hóa. Đây cũng là một sắc thái văn hóa đặc thù. Vì vậy, nên các chùa Phật giáo Bắc Tông đều tôn thờ nhiều vị Phật và nhiều vị Bồ tát.
___()___

Leave a comment »

Happy Women Day & Hành tinh du mục

Đi lang thang buổi tối khi mọi người đang dõi mắt theo trận đá banh thì tôi vào nhà người khác trộm thơ  à há
5al9qcmlpli
Hành tinh du mục
Người hỏi ta về khoảng cách
ta kể với người về thời gian
Người hỏi ta về quá khứ
ta kể với người về ánh sáng của những ngôi sao đã tắt từ triệu năm lỡ làng
Ta nghĩ mình là hành tinh du mục
ở ngoài kia rìa hệ Mặt trời
trong bóng tối, xa xôi và lạnh lẽo
một mình cứ lặng lẽ trôi
Có những hành tinh lang thang trong vũ trụ
không bao giờ được giữ lại bởi một trọng lực nào
suốt tháng ngày chỉ như kẻ lữ thứ
ước mình là một phần của những hệ sao!
Có những lần ngang qua tinh cầu lạ
gặp ánh sáng soi rồi thấy rõ mình
có những lần đã dạt trôi vào bóng tối
mong gặp ngôi sao nào đó để nhận một bình minh;
Ta du mục như hành tinh câm lặng
trôi lang thang suốt triệu năm sầu
băng mình qua những Thiên hà lạnh
chẳng biết rồi Vũ trụ cuốn về đâu!
Người hỏi ta về khát vọng
ta dõi mắt nhìn bầu trời sao
như loài côn trùng dưới chân đền đài phế
hằng đêm ngước mặt gặp ánh sáng của triệu năm cũ mà ngôi sao ấy đã tắt tự khi nào….

549413_10200764648619431_496989001_n

Leave a comment »